Breaking News

ຄວາມຮູ້ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນ ແຕ່ມີຄວາມ ຮູ້ແລ້ວເອົາໂຕບໍ່ລອດນີ້ແມ່ນເນື້ອຫາສາລະ ແລະ ປະເດັນ

———ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ນັ່ງຈົມທຸກຈົ່ມຍາກມີຄວາມຮູ້ແຕ່ໃຈຊີຂາດທ້າຍຕອນເດືອນມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຫາຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ນິຍາມຄວາມສໍາເລັດບໍ່ເປັນມີຄວາມຮູ້ແຕ່ໄຮ້ເປົ້າໝາຍຊີວິດມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ບໍ່ເປັນມີຄວາມຮູ້ຕິດໂຕແຕ່ເງິນຕິດຖົງເກືອບບໍ່ມີມີຄວາມຮູ້ແຕ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ລົບມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຂາດຄວາມສາມາດມີຄວາມຮູ້ແຕ່ບໍ່ເຄີຍລົງມືປະຕິບັດມີຄວາມຮູ້ແຕ່ປ່ອຍຊີວິດໃຫ້ໄປຕາມໂຊກຊາຕາມີຄວາມແຕ່ເຊື່ອໃນເລື່ອງງົມງວາຍມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຄິດແບບຄົນທົ່ວໄປມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຍັງຖືກຄົນອື່ນຕົວະຍົວະເອົາເງິນໃນຖົງມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຊີວິດກໍຍັງບໍ່ຕ່າງຍັງກັບຕອນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ມີຄວາມຮູ້ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງດີ ແຕ່ຊີວິດກັບບໍ່ເຄີຍດີມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຮູ້ໃນສິ່ງບໍ່ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ຊີວິດຕົນເອງມີຄວາມຮູ້ ແຕ່ຄວາມຮູ້ບໍ່ສົ່ງ ຊີວິດຍັງຄົງຍ່າງເຕະຝຸ່ນ ແລະ ອະນາຄົດຂຸ້ນເຄືອໃນເປົ້າໝາຍ ແລະ ເສັ້ນປາຍທາງຊີວິດ ສະເໜືອນຄໍາບູຮານທີ່ວ່ສ "ຄວາມຮູ້ຖ້ວມຫົວ ເອົາຕົວບໍ່ລອດ" ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຊີວິດຕ້ອງປະເຊີນຊາຕາກໍາແບບນີ້ພຽງເພາະລໍຖ້າໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ອ້າງວ່າຕົນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ .... ຈົ່ງຄິດ ແລະ ລົງມືສ້າງຄວາມຝັນຕັ້ງແຕ່ວິນາທີນີ້ ...! ທີ່ມາ: Viroj's Diary