Breaking News

ມາຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມສຸກດ້ວຍສູດສຳເລັດແບບ ກ-ຮ ໃນອັກ ສອນລາວ

__ມື້ນີ້ #d2n creative studio ຂໍແນະນຳສູດບໍ່ລັບສຳລັບມະນຸດເງີນເດືອນທີ່ຢາກມີຄວາມສຸກໃນການວຽກ (ວຽກປະຈຳ) ລວບລວມສູດສຳເລັດແບບ ກ-ຮ ໃນອັກສອນລາວເພື່ອນໍາໄປປັບໃຊ້ : ກ= ເກົ້າອົດເກົ້າເຍື້ອນຫາກຊີໄດ້ຮ່ອນຄຳຂ= ຂຽນທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ຄ= ຄວນໃສ່ໃຈກັບໜ້າວຽກທີ່ມອບໜາຍ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານງ= ເງີນບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງ ແຕ່ຕ້ອງກ້າຖາມເລື່ອງຄ່າຕອບແທນຈ= ຈື່ສິ່ງທີ່ຜິດພາດແລ້ວນຳມາປັບປຸງ, ປັບປ່ຽນ, ປັບໃຊ້ ແລະ ປັບຕົວສ= ສົນໃຈສິ່ງໃໜໆສະເໝີຊ= ຊົມເຊີຍກັບຄວາມສຳເລັດຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນສະເໝີຍ=...

ທັກສະ 9 ຢ່າງສໍາລັບຄົນທີ່ຢ່າງເປັນ ອາຊີບຟລີແລນ

໑. ມີຄວາມຊ້ຽວຊານໃນເລື່ອງທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການເພາະວຽກຟລີແລນນັ້ນຕ້ອງອາໄສຈຸດຂາຍພິເສດເພື່ອນໍາສະເໝີບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ ເຊິ່ງແນ່ນອນຄວາມຊ້ຽວຊານຂອງຟລີແລນຈະເປັນໃບເບິກທາງຂັ້ນຕົ້ນ; ໒. ມີວິໄນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເວລາວິໄນ ແລະ ເວລາແມ່ນໝາກຫົວໃຈຂອງອາຊີບຟລີແລນເພາະການສົ່ງວຽກກ່ອນເວລາ ຫຼື ຕາມກຳນົດໝາຍເຖິງເງິນທີ່ເຮົາຈະໄດ້ໄວ ແລະ ໄດ້ວຽກໃນອະນາຄົດເຊັ່ນກັນ; ໓. ເຮັດວຽກໃຫ້ລູກຄ້າເໜືອລາຄາຄວາມໝາຄື ຄຸນນະພາບວຽກຕ້ອງເປັນທີ່ປະທັບໃຈລູກຄ້າ ແລະ ເໜືອຄາດໝາຍຈາກລູກຄ້າ; ໔. ຮູ້ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເປັນ ແລະ ໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດຍຸກນີ້ເປັນຈຸດປ່ຽນ ແລະ ເອື້ອອໍານວຍແກ່ອາຊີບຟລີແລນເພາະມີເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍຢ່າງຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກງ່າຍຂື້ນ ແລະ...