Breaking News

8 ຂໍ້ຄິດນໍາໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດ

Richard St. John ນັກວິໄຈຊາວອາເມຣິກາຂຽນ 8 ຂໍ້ສູ່ຄວາມສໍາເລັດ. ມື້ນີ້ ດີທູເອັນ ຂໍເກັບມາເລົ່າເພື່ອແບ່ງປັນ:

1.Passion : ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຮັກ ແລະ ຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ

2.Work : ຝຶກຝົນຕົນເອງເພື່ອຄຸ້ນເຄີຍໃນການເຮັດວຽກໜັກ ແລະມີແນວຄິດສ້າງສັນາະເໜີ

3.Focus : ມີເປົ້າໜາຍຊັດເຈນ ແລະ ລົງມືເຮັດແບບບໍ່ປ່ຽນທິດ

4.Plush: ຜັກດັນຕົນເອງສະເໜີ ເພື່ອເອົາຊະນະໂຊກຊະຕາວາດສະໜາ ແລະ ຄວາມຊໍານານໃໝ່ໆ

5.Idea : ຄວາມຄິດສ້າງສັນແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ ແລະ ບໍ່ຢຸດນີ້ງທີ່ຈະຄົ້ນຄິດສິ່ງໃໝ່ໆ

6.Improve : ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະນໍາມັນຂໍ້ປິດພາດມາປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂື້ນ

7.Serve: ຮູ້ຈັກຄໍາວ່າ”ໃຫ້” ເພື່ອສັງຄົມ,ຮູ້ຈັກການບໍລິການ ແລະ ການເບີ່ງບັນຫາໃຫ້ເປັນ

8.Persist : ທັກສະຄວາມອົດທົດຕໍ່ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນອານາຄົດເຊັ່ນ : ຄວາມລົ້ມເຫຼວ,ຄໍາສົບປະໜາດ,ຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງ ແລະ ອື່ນໆ.