Breaking News

ມາຮູ້ຈັກແຜນ 7 ມີຕິໃນການວາງ ແຜນເປົ້າໝາຍຊີວິດປີ 2020

____
ນີ້ແມ່ນແຜນ 7 ມີຕິໃນການວາງແຜນເປົ້າໝາຍຊີວິດປີ 2020 ເພື່ອເປັນແສງໄຟເຢືອງເສັ້ນທາງເດີນໃຫ້ເຮົາກ້າວໄປຢ່າງມີຈຸດໝາຍ ແລະ ຮູ້ວ່າຕົນເອງຕົນເຮັດຫຍັງເພື່ອໃຫ້ຜົນປະກອບການຊີວິດດີຂື້ນໃນປີ 2020 ພ້ອມທັງປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດທາງ 7ມີຕິ.

໑. ອາຊີບການງານ
໒. ຄວາມເພີ່ມພູມທາງການເງິນ
໓. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາດ
໔. ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ສັງຄົມ
໕. ຊີວິດດ້ານຄອບຄົວ
໖. ສຸຂະພາບ
໗. ການແບ່ງປັນ

ສໍາລັບປີ 2020 ຈົ່ງຂຽນເປົ້າໝາຍຊີວິດທ່ານໃນເຈ້ຍໜ້າທໍາອິດຂອງເດືອນມັງກອນ 2020 ເລີ່ມຈາກແຜນສູ່ການລົງມືເຮັດ(planning to active), ມຸ້ງໝັ້ນ (focus) ແລະ ອົດທົນຕໍ່ບັນຫາຈົນກວ່າຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ (driving your passon utill meet the goal).