admin2n/ March 2, 2020/ Blog-Article

ການຊື້ປື້ມຈັກເຫຼັ້ມສອງເຫຼັມນັ້ນໝາຍເຖິງການລິເລີ່ມປູກປັນຍາ ແລະ ປັນຍານີ້ແຫຼະທີ່ນໍາພາຊີວິດໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດ ແຖມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຕົວເອງກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ນໍາອີກ…

໑. ສາມາດສ້າງຈີນຕະນາການແບບບໍ່ສີ້ນສຸດ
໒. ສາມາດປູກປັນຍາ,ປູກຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຄວາມໂງ່
໓. ສາມາດປ່ຽນວິທີຄິດແບບເກົ່າທີ່ເຈົ້າເຄີຍມີ
໔. ສາມາດມອບແນວຄິດ,ຄວາມຮູ້ໃໝ່ ແລະ ຈີນຕະນາການໃໝ່
໕. ສາມາດຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ມີສະມາທິ
໖. ສາມາດສ້າງນິໄສຮັກການອ່ານ
໗. ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດສະໝອງເຊື່ອມ
໘. ສາມາດເປີດໂລກກະທັດ
໙. ສາມາດພັດທະນາຕົນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ

Share this Post