Breaking News

ປະໂຫຍດຈາກປື້ມໜື່ງເຫຼັ້ມ

ການຊື້ປື້ມຈັກເຫຼັ້ມສອງເຫຼັມນັ້ນໝາຍເຖິງການລິເລີ່ມປູກປັນຍາ ແລະ ປັນຍານີ້ແຫຼະທີ່ນໍາພາຊີວິດໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດ ແຖມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຕົວເອງກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ນໍາອີກ…

໑. ສາມາດສ້າງຈີນຕະນາການແບບບໍ່ສີ້ນສຸດ
໒. ສາມາດປູກປັນຍາ,ປູກຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຄວາມໂງ່
໓. ສາມາດປ່ຽນວິທີຄິດແບບເກົ່າທີ່ເຈົ້າເຄີຍມີ
໔. ສາມາດມອບແນວຄິດ,ຄວາມຮູ້ໃໝ່ ແລະ ຈີນຕະນາການໃໝ່
໕. ສາມາດຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ມີສະມາທິ
໖. ສາມາດສ້າງນິໄສຮັກການອ່ານ
໗. ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດສະໝອງເຊື່ອມ
໘. ສາມາດເປີດໂລກກະທັດ
໙. ສາມາດພັດທະນາຕົນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ