Breaking News

ຈິນຕະນາການແບບມີເປົ້າໝາຍເພື່ອນ ໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດ

ເຖິງແມ່ນຈິນຕະນາການຈະສໍາຄັນ ແຕ່ການລົງມືເຮັດສໍາຄັນຍິ່ງກວ່າຈິນຕະນາການແບບເຟີ້ຝັນ ເພາະທຸກຄວາມສໍາເລັດເລີ່ມທີ່ການລົງມືເຮັດ:

ເຮັດແບບມີເປົ້າໝາຍ
ເຮັດແບບມີແຜນການ
ເຮັດດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ
ເຮັດດ້ວຍການຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລະ ຫາຄໍາຕອບ
ເຮັດດ້ວຍຄວາມກ້າປະເຊີນບັນຫາ ແລະ ຢູ່ກັບກັບບັນຫາ
ເຮັດດ້ວຍສັດທາ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ
ເຮັດດ້ວຍພະລັງກາຍ, ພະລັງໃຈ ແລະ ຈິດວິນຍານ
ເຮັດດ້ວຍຄວາມຫຼົງໄຫຼ ແລະ ຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ
ເຮັດດ້ວຍວິໄສທັດ ທີ່ວັດຜົນດ້ວຍຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມຈິງ
ເຮັດດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ທະນົງ ທີ່ເຕັມດ້ວຍຄວາມຝັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ເຮັດທຸກມື້, ທຸກເດືອນ ແລະ ທຸກປີ ຈົນກວ່າບັນລຸຜົນ

ເຮັດແບບນີ້ແຫຼະ ເຈົ້າຈະໄດ້ພົບພໍ້ກັບ “ຄວາມສໍາເລັດ ” ທີ່ເຈົ້າຕາມຫາ ແລະ ຝັນຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ໝົດອາຍຸ.