Breaking News

ຄວາມຮູ້ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນ ແຕ່ມີຄວາມ ຮູ້ແລ້ວເອົາໂຕບໍ່ລອດນີ້ແມ່ນເນື້ອຫາສາລະ ແລະ ປະເດັນ

———
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ນັ່ງຈົມທຸກຈົ່ມຍາກ
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ໃຈຊີຂາດທ້າຍຕອນເດືອນ
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຫາຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ນິຍາມຄວາມສໍາເລັດບໍ່ເປັນ
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ໄຮ້ເປົ້າໝາຍຊີວິດ
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ບໍ່ເປັນ
ມີຄວາມຮູ້ຕິດໂຕແຕ່ເງິນຕິດຖົງເກືອບບໍ່ມີ
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ລົບ
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຂາດຄວາມສາມາດ
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ບໍ່ເຄີຍລົງມືປະຕິບັດ
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ປ່ອຍຊີວິດໃຫ້ໄປຕາມໂຊກຊາຕາ
ມີຄວາມແຕ່ເຊື່ອໃນເລື່ອງງົມງວາຍ
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຄິດແບບຄົນທົ່ວໄປ
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຍັງຖືກຄົນອື່ນຕົວະຍົວະເອົາເງິນໃນຖົງ
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຊີວິດກໍຍັງບໍ່ຕ່າງຍັງກັບຕອນບໍ່ມີຄວາມຮູ້
ມີຄວາມຮູ້ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງດີ ແຕ່ຊີວິດກັບບໍ່ເຄີຍດີ
ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຮູ້ໃນສິ່ງບໍ່ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ຊີວິດຕົນເອງ
ມີຄວາມຮູ້ ແຕ່ຄວາມຮູ້ບໍ່ສົ່ງ ຊີວິດຍັງຄົງຍ່າງເຕະຝຸ່ນ ແລະ ອະນາຄົດຂຸ້ນເຄືອໃນເປົ້າໝາຍ ແລະ ເສັ້ນປາຍທາງຊີວິດ ສະເໜືອນຄໍາບູຮານທີ່ວ່ສ “ຄວາມຮູ້ຖ້ວມຫົວ ເອົາຕົວບໍ່ລອດ”

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຊີວິດຕ້ອງປະເຊີນຊາຕາກໍາແບບນີ້ພຽງເພາະລໍຖ້າໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ອ້າງວ່າຕົນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ….

ຈົ່ງຄິດ ແລະ ລົງມືສ້າງຄວາມຝັນຕັ້ງແຕ່ວິນາທີນີ້ …!

ທີ່ມາ: Viroj’s Diary